Luwte & Storm – optillen in plaats van neerdrukken

Het denken over management heeft in de loop der tijd een volledige cirkel doorlopen. Van het zo goed als geheel ontbreken van management-denken in de periode vóór de industriële revolutie, zijn we via een reeks van gezaghebbende managementtheorieën als de Scientific Management Theory van Taylor, de  Bureaucratic Management Theory van Weber en vele andere, aanbeland in een periode waarin het hele idee van management steeds meer onder druk komt te staan

De traditionele managementtheorieën hebben ons veel gebracht. Ons huidige welvaarts- en ontwikkelingsniveau zouden we wellicht niet bereikt hebben, zonder enige vorm van dwingende sturing. Maar ze hebben hun optimum inmiddels wel bereikt. Ze zullen ons niet helpen om de volgende stap te maken.

Wat komt er ná management? Hoe kunnen wij onze activiteiten en organisaties richten, coördineren, controleren en corrigeren, zonder vast te lopen in een moeras van regels, beperkingen en sancties?

Luwte & Storm heeft  een nieuwe, fundamenteel andere benadering van management en organiseren. De basisgedachte van Luwte & Storm is heel eenvoudig: wij mensen hebben de keuze uit twee opties: we kunnen elkaar ‘optillen’, of we kunnen elkaar ‘neerdrukken’.

De meeste managementmethodes werken overwegend op basis van ‘neerdrukken’: “Je doet wat je wordt opgedragen, want anders …” – volgt een sanctie.

‘Neerdrukken’ kan allerlei vormen aannemen, van keiharde, geïnstitutionaliseerde tucht en discipline, tot uiterst subtiele, non verbale communicatie; vaak is een enkele blik of gebaar al voldoende. In veel gevallen gebeurt het ‘neerdrukken’ volkomen onbewust. Maar het effect is er niet minder om: de vrijheid en de zelfstandigheid van het individu worden beperkt door verwijzing naar een mogelijke sanctie.

Luwte & Storm werkt op basis van ‘optillen’.

Het gaat immers om: Mensen in staat stellen het beste uit zichzelf en elkaar naar boven te halen om een gemeenschappelijk doel te bereiken.

De prikkel is hier niet negatief, in de vorm van angst voor repressie, maar positief, in de vorm van inspiratie, zelfontplooiing, gemeenschapszin en plezier. Dat betekent niet dat regels of afspraken overbodig worden, ze kunnen mensen immers helpen het goede te doen. Maar hun rol en aantal wordt beperkt, en ze worden toegepast met bijzondere aandacht voor het individu.

Er zijn legio situaties waarin heldere afspraken en dwingende regels nuttig en zelfs noodzakelijk zijn. Denk aan de protocollen in de luchtvaart en in de operatiekamer. Het probleem is echter dat ze in de loop der tijd vrijwel alle andere ordeningswijzen uit ons denken hebben verdrongen. Als er een probleem is, als we iets willen organiseren, grijpen we volautomatisch naar – het opleggen van – regels, met bijbehorende controle en sancties. We spelen vrijwel uitsluitend nog de angstkaart.

Luwte & Storm zet hier nu een alternatieve benaderingswijze naast, die in tal van situaties veel effectiever is, maar die wij uit gewoonte of onbekendheid maar al te vaak over het hoofd zien.

Organisaties die werken met Luwte & Storm, hanteren andere instrumenten om te sturen, coördineren, controleren en corrigeren.

 • In plaats van ‘commanderen’ – ‘inspireren
 • In plaats van ‘opleggen’ – ‘uitnodigen’ en ‘uitdagen’
 • In plaats van “problemen bestrijden” – “successen stimuleren” (en daarmee de problemen oplossen)
 • In plaats van “fouten vermijden” – “experimenteren”
 • In plaats van “fouten bestraffen” – “leren van fouten”
 • In plaats van de kortste weg naar het doel, de meest waarde creërende weg
 • In plaats van complexe meet- en registratiesystemen: “vraag het de (interne) klant!”
 • In plaats van (overdreven) procedures en protocollen: transparantie, vertrouwen en verantwoordelijkheid.

De voordelen van de werkwijze van Luwte & Storm zijn legio. Mensen die gericht zijn op elkaar ‘optillen’ werken met meer plezier en meer vertrouwen in zichzelf en elkaar, ze zijn flexibeler, creatiever, meer oplossingsgericht en ze werken vanuit een persoonlijk beleefde verantwoordelijkheid voor het geheel. Daardoor zijn de resultaten van de organisatie structureel beter en de producten en/of diensten innovatiever, kwalitatief beter en aantrekkelijker voor de doelgroep..

Onze werkwijze is zowel geschikt voor zelfsturende teams als voor centraal gestuurde organisaties. Leiderschap wordt opgevat als een rol die door elke medewerker kan worden ingevuld, zowel voor zijn directe omgeving als voor de organisatie als geheel. In de ideale organisatie voelt en gedraagt iedereen zich als een fair leader.

Wat is minimaal nodig aan richten, coördineren, controleren en corrigeren om een organisatie optimaal te laten functioneren?

Traditionele managementmethoden zijn vaak “zichzelf optuigende kerstbomen”. Eerst creëren zij afstand door regulerende structuren in te voeren (hiërarchie, functieafbakening, protocollisering etc.). Vervolgens trachten zij deze zelfgecreëerde afstand te overbruggen met nog méér structuren (vaste overlegvormen, registratie- en verantwoordingsprocedures etc.). De complexiteit neemt, met het groeien van een organisatie, exponentieel toe, wat leidt tot verstarring, bureaucratisering, anonimisering, fragmentering en oppositionering binnen de organisatie.

Een organisatie die zich richt op het ‘optillen’ van mensen, kan toe met veel minder structuren, procedures en protocollen, door gebruik te maken van de zelfsturende en zelfregulerende vermogens van medewerkers. Die zijn niet gering: de meeste mensen beschikken over waardevolle kennis en ervaring, inschattings- en beoordelingsvermogen, flexibiliteit, gemeenschapszin en hulpvaardigheid, overleg-, onderhandelings- en compromisvaardigheden, creativiteit, nieuwsgierigheid, oplossingsgerichtheid, humor en relativeringsvermogen.

Elke medewerker beschikt ‘van huis uit’ over deze en andere vermogens, de één wat meer dan de ander. Luwte & Storm maakt gebruik van deze vermogens, stimuleert en ontwikkelt ze, en creëert zo een win-win-win-situatie: de medewerker werkt met plezier, wordt gezien en gewaardeerd en kan zich ontplooien, de organisatie heeft een minimaal aantal verstoringen, gemotiveerde, flexibele medewerkers, een optimale kwaliteit en een maximaal rendement, en de klant krijgt de beste kwaliteit tegen de laagste prijs, aan hem geleverd door gemotiveerde mensen.

Hoe stimuleert en gebruikt Luwte & Storm de vermogens van medewerkers om de organisatiedoelen te realiseren?

Luwte & Storm grijpt in op alle aspecten van de organisatie: de stijl van leidinggeven, de organisatiestructuur, de processen en de bedrijfscultuur. De steeds terugkerende kernvraag is: hoe kan dit organisatieaspect bijdragen aan het optillen van de betrokkene(n) en (daarmee) aan de doelen van de organisatie?

Deze vraag is bepalend voor de inrichting, aansturing en uitvoering van de organisatie:

op (inter)persoonlijk niveau:

 • op groeps- of teamniveau
 • op organisatieniveau
 • op procesniveau
 • op structuurniveau
 • op cultuurniveau

Voor elk van deze niveaus reikt Luwte & Storm specifieke tools aan.