Klachtenregeling

Klachtenregeling LUWTE & STORM inzake projecten, trainingen en cursussen

LUWTE & STORM hecht grote waarde aan een optimale samenwerkingsrelatie met haar opdrachtgevers. Wat wij beloven komen wij na, wat wordt afgesproken leveren wij.

De opdrachten die LUWTE & STORM aanneemt worden door Drs. P.S.H.M. van Vliet vooraf beoordeeld op haalbaarheid (in tijd en geld) en voor de uitvoering op professionele mogelijkheden en persoonlijk enthousiasme van de opdrachtnemer.

Wanneer is te voorzien dat de uitvoering van een opdracht om de een of andere reden gaat afwijken van de overeenkomst wordt dit door Drs. P.S.H.M. van Vliet direct met de opdrachtgever besproken en wordt getracht samen tot een oplossing te komen.

Mocht u desondanks een klacht willen indienen over de dienstverlening van LUWTE & STORM dan hanteren wij onderstaande klachtenprocedure:

 1. De afhandeling van de klacht valt onder verantwoordelijkheid van de eigenaar van LUWTE & STORM, de heer Drs. P.S.H.M. van Vliet.
 2. Maak uw klacht, binnen een half jaar, schriftelijk (per brief of per email) kenbaar bij:
  LUWTE & STORM
  t.a.v. Drs. P.S.H.M. van Vliet
  Zuidereinde 250 A
  1243 KV S-Graveland
  peter@luwteenstorm.nl
 3. U ontvangt binnen 5 werkdagen een ontvangstbevestiging.
 4. Binnen 10 dagen neemt de heer Drs. P.S.H.M. van Vliet contact met u op met een voorstel om tot een oplossing te komen.
 5. Indien de behandeling van uw klacht door de heer Drs. P.S.H.M. van Vliet niet leidt tot een in uw ogen acceptabele oplossing dan kunt u zich wenden tot de klachtencommissie van LUWTE & STORM, bestaande uit een onafhankelijk voorzitter die niet werkzaam is voor LUWTE & STORM, een onafhankelijk lid die als cursist ervaring heeft met het aanbod van LUWTE & STORM  en een secretaris.
 6. U kunt uw klacht schriftelijk (per brief of per email) als volgt kenbaar maken;Per post:
  Voorzitter van de klachtencommissie LUWTE & STORM
  t.a.v. de heer K van der Werf
  Glindhorst 13 , 3794 NJ De Glind
 7. Per email : kvdewef50@gmail.com
 8. U ontvangt binnen 5 werkdagen een ontvangstbevestiging.
 9. Verlenging van deze termijn is mogelijk met maximaal 4 weken en wordt schriftelijk, met redenen omkleedt, aan de klager gemeld, alsmede de datum waarop men verwacht wel met een oordeel te kunnen komen.
 10. Het oordeel wordt schriftelijk aan de eigenaar van LUWTE & STORM, de heer Drs. P.S.H.M. van Vliet, verzonden en geldt als bindend.
 11. Drs. P.S.H.M. van Vliet zal uiterlijk 2 weken na ontvangst van het oordeel van de klachtencommissie in overleg treden met de klager om de eventuele consequenties af te handelen en zal de uitkomsten hiervan bekend maken aan de voorzitter van de klachtencommissie.

Eenieder die betrokken is bij de behandeling van klachten en daarbij de beschikking krijgt over gegevens waarvan hij het vertrouwelijke karakter kent of redelijkerwijs moet vermoeden, is verplicht tot geheimhouding daarvan.

LUWTE & STORM bewaart alle bescheiden met betrekking tot een klacht, voor twee jaren, in een digitaal dossier welke niet door derden kan worden ingezien.

S-Graveland, 31-05-2024

Drs. P.S.H.M. van Vliet
eigenaar LUWTE & STORM